REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM WANEKO SP. ZO.O.

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Sprzedawca:  Waneko sp. zo.o. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP: 521-30-16-370, Regon: 014975877, VAT UE: PL5213016370;

2. Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która kupuje Towar w Sklepie; 

3. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

4. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Waneko Sp. zo.o. za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.waneko.pl/shop/. 

5. Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę.

6. Cena: należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nieuwzględniającą kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

7. Najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru: dostawa Towaru za pomocą usług Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej;

8. Konto użytkownika: założone przez Kupującego konto służące do dokonywania zakupów w Sklepie.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Każdy Kupujący chcący dokonać zakupu w Sklepie zobowiązany jest do założenia Konta Użytkownika. Składanie zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez to Konto.   

2. Sklep kontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną wysyłając informacje na adres e-mail wskazany przez niego przy zakładaniu Konta Użytkownika.

3. Każdy Kupujący składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu. Strony wiąże wersja Regulaminu obowiązująca w momencie złożenia zamówienia.

4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą zakładki „kontakt”.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2015


§ 2 Składanie i przyjmowanie zamówień

1. Prawidłowe wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie Sklepu www.waneko.pl/shop/ jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

2. Wysłane przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sklep zamówienia złożonego przez Kupującego. Sklep potwierdza przyjecie zamówienia drogą elektroniczną.  Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia zamówienia do realizacji powinny być wyjaśniane poprzez elektroniczny kontakt ze Sklepem.

3. Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sklep zamówienia, w przypadku braku możliwości przyjęcia tego zamówienia z winy Kupującego; np. ze względu na podanie błędnych danych teleadresowych. Zamówienie zostanie anulowane również w przypadku braku płatności w terminie, o którym mowa w§ 4 ust. 4 Regulaminu.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza bądź nieprawidłowe dokonanie płatności.

5. W przypadku złożenia zamówienia na Towar czasowo niedostępny, Kupujący zostanie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych, poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, Sklep dokona zwrotu dokonanej przez Kupującego płatności w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

6. Potwierdzenie zawarcia umowy Kupującemu następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dokumentu sprzedaży, tj. paragonu fiskalnego lub faktury, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 

§ 3 Dostawa i odbiór

1. Towar zostanie przygotowany do odbioru lub wysyłki w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (realizacja zamówienia).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym terminie niż przewidziany w Regulaminie, jeśli zamówienia będą zawierać większą liczbę Towarów. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego, drogą elektroniczną, o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin realizacji. 

3. Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub kuriera). Kupujący może również odebrać Towar osobiście w godzinach otwarcia  sklepu w siedzibie Sprzedawcy. 

4. Sklep wysyła Towar w terminie 3 dni roboczych:

  • od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze Towaru,
  • od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku dokonania płatności przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • od dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

5. Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o możliwości odbioru Towaru lub o przekazaniu go do wysyłki za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego dostawcy. 

6. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy, wagi Towaru i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt ten podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia.

7. Dostawa Towaru następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego.

8. Pre-ordery (prenumeraty i przedpłaty) wysyłane są w dniu premiery, jednak wybrany wariant może wpływać na termin realizacji pozostałych pozycji zamówienia oraz koszty wysyłkia.

 • Wyślij oddzielnie w dniu premiery
    • Prenumeratorzy obsługiwani są w pierwszej kolejności i książka jest do nich wysyłana w dniu premiery danego tytułu za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym ekonomicznym) w pierwszej kolejności zanim wydawca wyśle ją do większości sklepów.
    • Cena pojedynczego tomu w prenumeracie jest niższa od ceny detalicznej, wliczona jest też w nią wysyłka listem zwykłym ekonomicznym. Darmowa wysyłka dotyczy tylko terenu Polski.
    • Cena mangi nie wlicza się do darmowej przesyłki
    • Waga tomiku nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłkib. 
 • Wstrzymaj wysyłkę zamówienia
    • Całe zamówienie czeka na premiere ostatniego tomiku oznaczonego "Wstrzymaj wysyłkę zamówienie", jest ono realizowane za pośrednictwem wybranej formy wysyłki.
    • Cena mangi wlicza się do darmowej przesyłki
    • Pre-ordery nie oznaczone "Wstrzymaj wysyłkę zamówienia" będą wysłane oddzielnie, w dniu premiery
    • Waga tomiku jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki
 • Wysyłka priorytetowa
    • Prenumeratorzy obsługiwani są w pierwszej kolejności i książka jest do nich wysyłana w dniu premiery danego tytułu za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym priorytetowym) w pierwszej kolejności zanim wydawca wyśle ją do większości sklepów.
    • Cena pojedynczego tomu w prenumeracie jest niższa od ceny detalicznej, wliczona jest też w nią wysyłka listem priorytetowym ekonomicznym. Darmowa wysyłka dotyczy tylko terenu Polski.
    • Cena mangi nie wlicza się do darmowej przesyłki
    • Waga tomiku nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki. 
    • Cena mangi przy wysyłce priorytetowej jest wyższa o 1 zł (doliczne do każdego tomu w prenumeracie/przedpłacie), w stosunku do wysyłki ekonomicznej.

 

§ 4 Płatności

1. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w formularzu zamówienia. Opłatę za usługę dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną opcją zakupu.

2. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności poniesienia innych, niewymienionych w Regulaminie kosztów. Informacja zostanie przekazana Kupującemu niezwłocznie, a wysyłka Towaru wymagać będzie akceptacji tej kwoty przez Kupującego. 

3. Kupujący, przed odbiorem przesyłki na terytorium kraju innego niż terytorium Polski, może być zobowiązany do zapłaty cła lub podatku ustalonego przez przepisy prawa kraju Kupującego. Koszty te pokrywa Kupujący, po uprzednim dokonaniu płatności za Towar.

4. Kupujący, uiszczający należności za Towar sposobem wskazanym w ust. 5 c-d) niniejszego paragrafu, zobowiązany jest uiścić należność za zamówiony Towar w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia złożonego przez siebie zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy lub dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

5. Należność za Towar oraz koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

 

  • gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
  • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Kupującego karta daje mu taką możliwość,
  • szybkim przelewem za pośrednictwem DotPay.

 

6. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić następujące dane:

  • imię i nazwisko albo nazwę Kupującego,
  • numer zamówienia.

 

7. Walutą rozliczeniową jest PLN. Płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy należy dokonać na:

Waneko sp. z o.o.

Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa

Rachunek bankowy w Santander odział w Warszawie.

74 1090 1014 0000 0001 0408 7943

8. W przypadku dokonywania zakupu Towaru przez Kupującego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i wysyłania tego Towaru na terytorium państwa członkowskiego UE Kupującego inne niż terytorium Polski, Sprzedawca po zweryfikowaniu poprawności danych podatnika może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenie odbioru zakupionego Towaru w jeden z następujących sposobów:

  • wypełniając formularz i wysyłając na adres e-mailowy zamowienie@waneko.pl,
  • dodając odpowiedni komentarz do zamówienia.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru. 

2. Przez odstąpienie od umowy rozumie się zwrot zakupionego Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. Zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopi faktury lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.

3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: zamowienie@waneko.pl W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy dotyczy:

 

  • rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze,
  • dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

 

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w godzinach otwarcia sklepu w siedzibie Sprzedawcy.

6. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

7. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).     

12. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy).


§ 6 Miejsce i sposób składania reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. 

2. Konsument wykonując uprawnienia z rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego.

3. Konsument wykonujący uprawnienia z rękojmi jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Kupujący może również dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia sklepu w siedzibie Sprzedawcy. Wraz ze zwracanym Towarem Konsument zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie.

4. W ramach rękojmi Konsument może żądać:

 

  • wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad,
  • usunięcia wady Towaru,
  • obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona,
  • odstąpienia od umowy. 

 

5. Konsument może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie, wymiana albo naprawa narażałaby Konsumenta na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony. Nie można żądać odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.

6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Konsumenta w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca spełnia żądanie Konsumenta określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z rozwiązań wskazanych w ust. 4. 

8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Konsumenta w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsument zobowiązany jest do odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (najtańszy zwykły sposób dostawy). 

 

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

3. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie. 

4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie, pisząc na adres Sprzedawcy: zamowienie@waneko.pl. Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania przesłanej przez niego wiadomości. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poddane zostanie właściwym sądom powszechnym. Strony mogą poddać spór również pod wybrany Stały Polubowny Sąd Konsumencki.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).3. W stosunku do Kupujących nie posiadających statusu Konsumenta procedury opisane w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Wzory formularzy:

 • formularz odstąpienia od umowy: link
 • formularz reklamacjilink
 • potwierdzenie otrzymania towaru - WDT: link
 • Prenumeratorzy obsługiwani są w pierwszej kolejności i książka jest do nich wysyłana w dniu premiery danego tytułu za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym ekonomicznym) w pierwszej kolejności zanim wydawca wyśle ją do większości sklepów.
 • Prenumeratorzy obsługiwani są w pierwszej kolejności i książka jest do nich wysyłana w dniu premiery danego tytułu za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym ekonomicznym) w pierwszej kolejności zanim wydawca wyśle ją do większości sklepów.