REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WANEKO

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca i/lub Waneko:  spółka pod firmą Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-446), przy ul. Trzcinowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 195560, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-16-370 i REGON: 014975877, VAT UE: PL5213016370;

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady sprzedaży przez Waneko Towarów będących w ofercie jego sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://sklepwaneko.pl/, składania i przyjmowania zamówień, płatności za złożone zamówienia, zasady odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towaru, zasady dostawy zakupionego Towaru, zwrotu Towaru oraz jego reklamacji;

 1. Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towaru w Sklepie; 

 1. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; 

 1. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Waneko za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.sklepwaneko.pl

 1. Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

 1. Cena: cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze na stronie internetowej Sklepu, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT;

 1. Najtańszy Zwykły Sposób Dostarczenia Towaru: dostawa Towaru za pomocą usług Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej;

 1. Konto Użytkownika: założone przez Kupującego na stronie internetowej Sklepu konto służące do składania w Sklepie zamówień na Towary oraz dokonywania zakupów Towarów w Sklepie.

 2. Prenumerata: zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania

 3. Przedpłata: zapłacenie z góry za jeden numerów czasopisma lub za jeden tomy książki w zamian za gwarancję otrzymywania towaru.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Kupujący korzystając ze Sklepu zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu. Tym samym, Kupujący wchodząc na stronę internetową Sklepu potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.

 2. Sklep kontaktuje się z Kupującym wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając Kupującemu wszelkie informacje na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy zakładaniu Konta Użytkownika.

 3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://sklepwaneko.pl/kontakt oraz telefonicznie.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09 listopada 2020.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga, niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, by Kupujący dysponował aktywnym kontem poczty elektronicznej (adresem e-mail) oraz urządzeniem elektronicznym z dostępem do sieci Internet, wyposażone w odpowiednią przeglądarkę internetową, w szczególności:

 1. Microsoft Internet Explorer;

 2. Mozilla Fire Fox;

 3. Google Chrome;

 4. Opera;

 • zapewniającą obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania Adblock Plus i/lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu i w konsekwencji uniemożliwić i/lub utrudnić złożenie zamówienia na Towary.

 2. Waneko nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z wadliwego urządzenia elektronicznego, za pomocą którego Kupujący korzysta i/lub zamierza korzystać ze Sklepu.

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zainfekowania urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego Kupujący korzysta ze Sklepu.

 4. Waneko dokłada należytej staranności by zabezpieczyć Sklep, w szczególności przed ewentualnymi atakami hackerskimi, zainfekowaniem systemu informatycznego, przy pomocy którego prowadzony jest Sklep.

 5. Waneko rekomenduje dla zachowania bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze Sklepu by urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności dodatkowe zabezpieczenia w postaci aktualnych systemów antywirusowych posiadających aktualną definicję wirusów czy też skuteczną zaporę bezpieczeństwa.

 6. Waneko nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za ryzyko związane z korzystaniem przez Kupujących ze Sklepu, jeżeli ewentualnie powstałe po stronie Kupujących szkody nie powstaną z wyłącznej winy Waneko;

 2. za powstałe ewentualnie szkody, jeżeli ich powstanie jest wynikiem działań Kupującego i/lub osób trzecich, za które Waneko nie ponosi odpowiedzialności;

 3. za nieprawidłowości i/lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu powstałych wskutek wadliwego funkcjonowania urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Kupujący i/lub wynikające z niespełnienia przez Kupującego warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie;

 4. za zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie Kupujących do Sklepu i w konsekwencji niemożność złożenia w Sklepie zamówień na Towary powstałe w wyniku działania siły wyższej czy też awarii urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Kupujący;

 5. za czasowe zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie do Sklepu i w konsekwencji niemożność złożenia w Sklepie zamówień na Towary spowodowane dokonywaniem przez Waneko modernizacji i/lub ulepszeń Sklepu;

 6. za treści zamieszczane w Sklepie przez Kupujących i/lub osoby trzecie, ze które Waneko nie ponosi odpowiedzialności;

 7. za treści zamieszczane na stronach internetowych w ramach innych domen, których Waneko nie jest właścicielem, a do których linki umieszczone zostały w Sklepie.


§ 4

Prawa i obowiązki Kupujących oraz Sprzedawcy

 1. Waneko zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w nieprzerwanym działaniu Sklepu.

 2. Waneko ma prawo do prowadzenia prac modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych Sklepu oraz dokonywania zmian/ulepszeń/uzupełnień/aktualizacji/i inne ofert Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

 3. Waneko nie ma obowiązku informowania Kupujących o planowanych pracach modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych, i/lub innych skutkujących czasową niemożnością korzystania ze Sklepu i/lub czasowymi utrudnieniami w jego korzystaniu.

 4. Kupujący korzystając ze Sklepu zobowiązuje się do:

 1. nieumieszczania w Sklepie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej https://sklepwaneko.pl a odnoszących się do usług świadczonych przez Waneko;

 3. nieposługiwania się podczas korzystania ze Sklepu żadnymi wirusami, botami, robakami bądź innymi kodami komputerowymi, plikami i/lub programami, które mogłyby w całości i/lub w części uniemożliwić i/lub utrudnić dostęp do Sklepu;

 4. powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Kupujących, w szczególności polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i/lub rozpowszechnianiu informacji o innych Kupujących bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy opisane powyżej czynności byłyby zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub innych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej https://sklepwaneko.pl a odnoszących się do usług świadczonych przez Waneko za pośrednictwem Sklepu.

§ 5

Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Kupujący chcący dokonać zakupu Towaru w Sklepie, niezależnie od wymagań opisanych w § 2 Regulaminu, zobowiązany jest do założenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest pod adresem strony internetowej: https://sklepwaneko.pl/logowanie

 2. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta Użytkownika.   

 3. W celu skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika, Kupujący obowiązany jest do prawidłowego wypełnienia „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem www.sklepwaneko.pl/. Za prawdziwość danych podanych podczas wypełniania „formularza zamówienia”, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący, zaś odpowiedzialność Sprzedawcy jest w tym zakresie wyłączona.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Wysłane przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Brak takiego potwierdzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego przez Kupującego zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji lub procesu jego realizacji powinny być wyjaśniane poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej zamowienie@waneko.pl lub zamowienie@sklepwaneko.pl lub formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https://sklepwaneko.pl/kontakt

 6. Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia, w przypadku braku możliwości przyjęcia tego zamówienia z winy Kupującego (np. ze względu na podanie błędnych danych teleadresowych Kupującego) i/lub w sytuacji niemożności przyjęcia zamówienia wskutek działań lub zaniechań osób trzecich, za których działania lub zaniechania Waneko nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Niezależnie od § 4 ust. 6 Regulaminu zamówienie zostanie anulowane również w przypadku braku płatności za zamówiony Towar w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu.

 8. W przypadku złożenia zamówienia na Towar czasowo niedostępny, Kupujący zostanie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu dokonanej przez Kupującego płatności w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność za zamówiony Towar, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

§ 6

Dostawa i odbiór Towaru

 1. Towar zostanie przygotowany do odbioru lub wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania płatności za zamówienie lub w przypadku płatności za pobraniem od daty otrzymania zamówienia (realizacja zamówienia).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż termin, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, w sytuacji, w której ilość zamówień będzie większa niż normalnie.

 3. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 5 ust. 2 Regulaminu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o każdej zmianie terminu realizacji zamówienia, w tym o przyczynach wydłużenia tego terminu oraz zobowiązany jest do wskazania Kupującemu nowego terminu realizacji złożonego zamówienia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym każdorazowo przekazywana będzie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 5. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest jednocześnie dokonać wyboru sposobu dostawy Towaru, spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (tj. za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost, Orlen Paczki lub kuriera). Kupujący może również odebrać Towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego Waneko. Aktualne godziny otwarcia stacjonarnego sklepu Waneko znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://sklepwaneko.pl/

 6. Sprzedawca przekazuje przesyłkę firmie za pośrednictwem której realizowana będzie wysyłka w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od:

 1. dnia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze Towaru,

 2. dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku dokonania płatności przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i/lub za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

 1. Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kupującego, o możliwości odbioru Towaru – w przypadku dokonania przez Kupującego wyboru jako sposobu dostawy osobisty odbiór Towaru – lub o przekazaniu go do wysyłki za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego dostawcy – w przypadku pozostałych sposobów dostawy Towaru. 

 2. Koszt dostawy Towaru zależy od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego, wagi Towaru i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt dostawy Towaru każdorazowo podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia na etapie wyboru sposobu wysyłki.

 3. Dostawa Towaru następuje w terminie określonym w regulaminie wewnętrznym podmiotu, za pośrednictwem którego, na podstawie wyboru Kupującego, następuje dostawa zamówionego Towaru.

 4. Wraz z Towarem Kupujący otrzyma od Sprzedawcy dokument sprzedaży, to jest paragon fiskalny lub fakturę VAT, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, stanowiący potwierdzenie dla Kupującego zawarcia umowy.

 5. Pre-ordery (prenumeraty i przedpłaty) wysyłane są w dniu premiery Towaru objętego prenumeratą lub przedpłatą, z tym zastrzeżeniem, że wybrany przez Kupującego wariant może wpływać na termin realizacji pozostałych pozycji złożonego przez niego zamówienia oraz może mieć wpływ na koszty wysyłki zamówienia. Warianty, które może wybrać Kupujący są następujące:

 1. Wariant „Wyślij oddzielnie w dniu premiery”

  • Kupujący mający wykupioną prenumeratę lub przedpłatę obsługiwani są w pierwszej kolejności i zamówienie jest do nich wysyłane w dniu premiery danego tytułu Towaru, na które złożono zamówienie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym ekonomicznym);

  • do cena pojedynczego egzemplarza Towaru w prenumeracie lub przedpłacie jest wliczona także wysyłka listem priorytetowym ekonomicznym; darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest wliczana do darmowej przesyłki;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki. 

 2. Wariant „Wstrzymaj wysyłkę zamówienia”

  • całe zamówienie czeka na premierę ostatniego towaru w prenumeracie lub przedpłacie oznaczonego wariantem "Wstrzymaj wysyłkę zamówienia" i jest ono realizowane za pośrednictwem wybranej przez Kupującego formy wysyłki zamówienia;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie wliczana jest do darmowej przesyłki;

  • pre-ordery nieoznaczone wariantem "Wstrzymaj wysyłkę zamówienia" wysłane będą oddzielnie, w dniu ich premiery;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie uwzględniana jest przy obliczaniu kosztów wysyłki.

 3. Wariant „Wysyłka priorytetowa”

  • Kupujący mający wykupioną prenumeratę lub przedpłatę obsługiwani są w pierwszej kolejności i Towar jest do nich wysyłany w dniu premiery danego tytułu Towaru, na które złożono zamówienie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym priorytetowym);

  • do cena pojedynczego egzemplarza Towaru w prenumeracie lub przedpłacie jest wliczona także wysyłka listem priorytetowym ekonomicznym; darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie mangi nie jest wliczana do darmowej przesyłki;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie przy wysyłce priorytetowej jest wyższa o 1 zł (doliczone do każdego egzemplarza zamówionego w prenumeracie/przedpłacie), w stosunku do ceny za koszty wysyłki ekonomicznej.

 

§ 7

Płatności

 1. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy Towaru. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w formularzu zamówienia. Opłatę za usługę dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją dostawy zamówionych Towarów.

 2. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności poniesienia innych, niewymienionych w Regulaminie kosztów. Informacja zostanie przekazana Kupującemu niezwłocznie, nie później, niż 3 dni robocze od zaakceptowania zamówienia, Wysyłka Towaru wymaga akceptacji Kupującego konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Kupujący akceptacji będzie mógł dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienie@waneko.pl lub zamowienie@sklepwaneko.pl

 3. Kupujący, przed odbiorem przesyłki na terytorium kraju innego niż terytorium Polski, może być zobowiązany do zapłaty cła lub podatku ustalonego przez przepisy prawa kraju Kupującego. Koszty te pokrywa Kupujący, po uprzednim dokonaniu płatności za Towar, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Kupujący, uiszczający należności za Towar sposobem wskazanym w ust. 5 b-d niniejszego paragrafu, zobowiązany jest uiścić należność za zamówiony Towar w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia złożonego przez siebie zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy lub dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i/lub za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

 5. Cena za Towar oraz koszty jego dostawy mogą być uiszczane wyłącznie według poniższych możliwości:

 1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez jednego z dostawców, za pośrednictwem których Waneko dostarcza zamówiony Towar;

 2. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Kupującego karta daje mu taką możliwość;

 4. szybkim przelewem za pośrednictwem DotPay.

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić następujące dane:

 1. imię i nazwisko albo nazwę Kupującego,

 2. numer zamówienia.

 1. Walutą rozliczeniową w Sklepie jest PLN. Płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy należy dokonać na:

Waneko sp. z o.o.

Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa

Rachunek bankowy w Santander odział w Warszawie.

 1. 1090 1014 0000 0001 0408 7943

 1. W przypadku dokonywania zakupu Towaru przez Kupującego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i wysyłania tego Towaru na terytorium państwa członkowskiego UE Kupującego inne niż terytorium Polski, Sprzedawca po zweryfikowaniu poprawności danych podatnika może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenie odbioru zakupionego Towaru w jeden z następujących sposobów:

 1. wypełniając formularz i wysyłając na adres e-mailowy zamowienie@waneko.pl,

 2. dodając odpowiedni komentarz do zamówienia.

 

§ 8

Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej wskutek złożonego zamówienia na Towary będące w ofercie Sprzedawcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.

 2. Konsument chcąc skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, może:

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: zamowienie@waneko.pl lub zamowienie@sklepwaneko.pl: Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz przekazuje informacje co do sposobu zwrotu Towaru; zwrot Towaru następuje w terminie i w sposób wskazany w ust. 4 poniżej;

 2. dokonać zwrotu Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej na adres siedziby Waneko; zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie.

 1. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta nie jest możliwe, gdy zamówienie dotyczy:

 1. rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji Konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze przez Konsumenta;

 3. dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

 1. Niezależnie od brzmienia § 8 ust. 2 pkt b) Regulaminu, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze zwracany Towar. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może również zwrócić Towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy, w godzinach otwarcia jego sklepu stacjonarnego. Aktualne godziny otwarcia sklepu stacjonarnego Waneko znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://sklepwaneko.pl Konsument zwracający Towar zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie.

 2. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi, z zastrzeżeniem ust. 7, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 3. Sprzedawca pokrywa zwrot kosztów dostarczenia Towaru Konsumentowi do wysokości Najtańszego Zwykłego Sposobu Dostarczenia Towaru oferowanego przez Sprzedawcę (dostawa przez Pocztę Polską). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż Najtańszy Zwykły Sposób Dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności ich poniesienia.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną na podany przez Konsumenta adres e-mail. Sprzedawca obowiązany jest poinformować Konsumenta o zmniejszeniu wartości Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę Towaru pomniejszoną o zmniejszoną wartość Towaru. Jeżeli Konsument nie zgadza się na zwrot obniżonej ceny, wówczas Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (Najtańszy Zwykły Sposób Dostawy Towaru).     

 8. W przypadku zwrotu Towaru, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca poinformuje Konsumenta elektronicznie o nieuznaniu odstąpienia od umowy oraz o możliwości osobistego odbioru Towaru. W przypadku gdy Konsument nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu odstąpienia adres za pomocą Poczty Polskiej (Najtańszy Zwykły Sposób Dostawy Towaru).


§ 9

Miejsce i sposób składania reklamacji

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Kupujący zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 1 roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności, licząc od dnia wydania Towaru Kupującemu, z tym zastrzeżeniem, że wobec Kupującego będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową przez okres 2 (dwóch) lat, licząc od dnia wydania Towaru Konsumentowi, jeżeli przed upływem tego okresu stwierdzona zostanie wada Towaru.

  2. W przypadku Kupującego będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierającą umowę ze Sprzedawcą w celu związanym z tą działalnością gospodarczą (przedsiębiorca), Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie po odbiorze Towaru i nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o stwierdzonej wadzie Towaru, a w przypadku gdy wada Towaru wyszła na jaw dopiero później, jeżeli Kupujący nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  3. Kupujący wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://sklepwaneko.pl/reklamacje.doc

  4. Kupujący wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego. Kupujący może również dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego w siedzibie Sprzedawcy. Aktualne godziny otwarcia sklepu stacjonarnego Waneko znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://sklepwaneko.pl Wraz ze zwracanym Towarem Kupujący zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury VAT lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie.

  5. W ramach uprawnień z tytułu rękojmi, Kupujący może:

 1. żądać wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad;

 2. żądać usunięcia wady Towaru;

 3. żądać obniżenia ceny Towaru, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona;

 4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że wada Towaru jest nieistotna.

  1. Kupujący będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

  2. Kupujący może żądać obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy w przypadku gdy naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie wymienił Towaru na nowy albo nie dokonał jego naprawy w odpowiednim czasie, wymiana albo naprawa narażałaby Kupującego na nadmierne niedogodności. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku, w którym Towar był już wymieniony lub naprawiony. Kupujący nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy wada Towaru jest nieistotna.

  3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Kupującego przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Kupującego będącego Konsumentem w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione, w przypadku pozostałych Kupujących, niebędących Konsumentami, brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do złożonej reklamacji w terminie 30 (trzydzieści) dni, licząc od dnia złożenia reklamacji, skutkuje przyjęciem, że Waneko uznało reklamację za zasadną.

  4. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca spełnia żądanie Kupującego określone w formularzu reklamacyjnym lub proponuje jedno z rozwiązań wskazanych w ust. 5. 

  5. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru.

  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do odbioru Towaru. W przypadku gdy Kupujący nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (Najtańszy Zwykły Sposób Dostawy Towaru). 

 

§ 10

Dane osobowe

  1. Kupujący ma prawo do anonimowego korzystania ze Sklepu. Zastrzega się jednak, że w momencie, gdy Kupujący zamierza zakupić Towar będący w ofercie Sklepu Sprzedawcy, Kupujący staje się zobowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar i/lub Towary. Oznacza to, że podanie przez Kupującego danych osobowych w postaci: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email o ile jest dobrowolne, to jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, w tym wysłania zamówionego Towaru. Niepodanie koniecznych danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i jej wykonanie. Kupujący jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. Waneko oświadcza, że w momencie, gdy Kupujący przestaje być anonimowy, jego dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1], dalej: „RODO”.

  2. Administratorem danych osobowych Kupujących podanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, to jest: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres, adres IP, data urodzenia jest spółka pod firmą Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-446), przy ul. Trzcinowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 195560, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-16-370 i REGON: 014975877, VAT UE: PL5213016370 (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania danych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”). Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).

  3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz postępowania reklamacyjnego i dochodzenia roszczeń związanych z zamówieniem Towaru, nie dłuższy niż wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące przedawnienia roszczeń i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności i cookies, której treść znajduje się pod adresem https://sklepwaneko.pl/11polityka-prywatnosci

  4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT, prowadzenia sprawozdawczości finansowej Sprzedawcy oraz na potrzeby ewentualnego postępowania reklamacyjnego, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny cel przetwarzania jego danych osobowych.

  5. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz email mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie, w szczególności dostawę Towaru. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać również przekazywane podmiotom, przy pomocy których Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych, na co Kupujący się godzi wybierając opcję zapłaty on-line za zamówiony Towar.

  6. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych dotyczących Kupującego;

 2. sprostowania danych osobowych dotyczących Kupującego;

 3. usunięcia danych osobowych dotyczących Kupującego;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

a ponadto Kupujący ma prawo:

 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;

 2. przenosić dane osobowe;

 3. do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych Kupującego na podstawie przesłanki zgody;

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

  1. Żądania i/lub skorzystanie z praw, o których mowa w § 7 ust. 6 lit. a – g Regulaminu możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy zamowienie@waneko.pl lub zamowienie@sklepwaneko.pl Sprzedawca niezwłocznie wyśle do Kupującego potwierdzenie otrzymania przesłanej przez niego wiadomości dotyczącej jego danych osobowych.

  2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.

§ 11

Pozasądowe Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich

(ADR – Alternative Dispute Resolution)

  1. Waneko informuje, że w dniu 10.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz.1823, z późniejszymi zmianami; dalej: „Ustawa”). Wprowadziła ona możliwość nowego i dodatkowego sposobu rozwiązywania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Niniejszym, wypełniając wymogi informacyjne, jak również obowiązki określone w w/w Ustawie, a także działając z należytą starannością zawodową, Waneko informuje, że:

 1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, nr tel. 22 8261830, 22 8264209, nr faks 22 8262195, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl (http://wiih.ibip.wroc.pl/public/?id=2155) jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w rozumieniu ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;

 2. nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt. a) powyżej;

 3. w przypadku, gdy spór dotyczy umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, Kupujący będący Konsumentami od 10.01.2017 r. mogą występować do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tj. Inspekcji Handlowej) ze skargą o rozstrzygnięcie sporu w postępowaniu pozasądowym za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii Europejskiej, jako tzw. jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy wyrazili wolę pozasądowego rozstrzygania sporów objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U. EU nr L 165/1);

 4. nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu pkt. c) powyżej.

  1. Waneko jest do dyspozycji Kupujących będących Konsumentami i chętnie odpowie na wszystkie pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem zamowienie@waneko.pl lub zamowienie@sklepwaneko.pl i/lub korespondencyjnie na adres: Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ((02-446), przy ul. Trzcinowej 27.

§ 12

Postanowienia końcowe

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

  2. Waneko ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

  3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Waneko poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony regulamin wchodzi w życie każdorazowo w dniu jego publikacji stronie Sklepu.

  4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poddane zostanie właściwym sądom powszechnym. Strony mogą poddać spór również pod wybrany Stały Polubowny Sąd Konsumencki.

 

Wzory formularzy:

 • formularz odstąpienia od umowy: link

 • formularz reklamacji: link

 • potwierdzenie otrzymania towaru - WDT: link