REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WANEKO

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca i/lub Waneko:  spółka pod firmą Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-446), przy ul. Trzcinowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 195560, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-16-370 i REGON: 014975877, VAT UE: PL5213016370; Dane kontaktowe: e-mail: waneko@waneko.pl numer telefonu797621336

 1. Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady sprzedaży przez Waneko Towarów będących w ofercie jego sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://sklepwaneko.pl/, składania i przyjmowania zamówień, płatności za złożone zamówienia, zasady odstąpienia od zawartej za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towaru, zasady dostawy zakupionego Towaru, zwrotu Towaru oraz jego reklamacji;

 1. Kupujący: osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towaru w Sklepie; 

 1. Konsument: Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; Za Konsumenta jest również uważana osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawartej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego, w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 1. Sklep: sklep internetowy prowadzony przez Waneko za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem: www.sklepwaneko.pl

 1. Towar: produkty oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

 2. Treść cyfrowa: dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

 3. Usługa cyfrowa: usługę pozwalającą Konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Cena: cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze na stronie internetowej Sklepu, nieuwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru, wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT;

 2. Najtańszy Zwykły Sposób Dostarczenia Towaru: dostawa Towaru za pomocą usług Poczty Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej;

 3. Konto Użytkownika: założone przez Kupującego na stronie internetowej Sklepu konto służące do składania w Sklepie zamówień na Towary oraz dokonywania zakupów Towarów w Sklepie.

 4. Prenumerata: zapłacenie z góry za pewną liczbę kolejnych numerów czasopisma lub za kolejne tomy książki w zamian za gwarancję ciągłości ich otrzymywania

 5. Przedpłata: zapłacenie z góry za jeden numerów czasopisma lub za jeden tomy książki w zamian za gwarancję otrzymywania towaru.

 6. Ustawa: oznacza ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Kupujący korzystając ze Sklepu zobowiązuje się przestrzegać postanowienia Regulaminu. Tym samym, Kupujący wchodząc na stronę internetową Sklepu potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z treścią postanowień niniejszego Regulaminu i akceptuje go w całości.

 2. Sklep kontaktuje się z Kupującym wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając Kupującemu wszelkie informacje na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy zakładaniu Konta Użytkownika.

 3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

 4. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego, zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://sklepwaneko.pl/kontakt oraz telefonicznie.

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga, niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, by Kupujący dysponował aktywnym kontem poczty elektronicznej (adresem e-mail) oraz urządzeniem elektronicznym z dostępem do sieci Internet, wyposażone w odpowiednią przeglądarkę internetową, w szczególności:

 1. Microsoft Internet Explorer;

 2. Mozilla Fire Fox;

 3. Google Chrome;

 4. Opera;

 • zapewniającą obsługę plików cookies oraz skryptów Javascript.

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania Adblock Plus i/lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu i w konsekwencji uniemożliwić i/lub utrudnić złożenie zamówienia na Towary.

 2. Waneko nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Kupującego z wadliwego urządzenia elektronicznego, za pomocą którego Kupujący korzysta i/lub zamierza korzystać ze Sklepu.

 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Sklepu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zainfekowania urządzenia elektronicznego, przy pomocy którego Kupujący korzysta ze Sklepu.

 4. Waneko dokłada należytej staranności by zabezpieczyć Sklep, w szczególności przed ewentualnymi atakami hackerskimi, zainfekowaniem systemu informatycznego, przy pomocy którego prowadzony jest Sklep.

 5. Waneko rekomenduje dla zachowania bezpieczeństwa w związku z korzystaniem ze Sklepu by urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności dodatkowe zabezpieczenia w postaci aktualnych systemów antywirusowych posiadających aktualną definicję wirusów czy też skuteczną zaporę bezpieczeństwa.

 6. Waneko nie ponosi odpowiedzialności:

 1. za ryzyko związane z korzystaniem przez Kupujących ze Sklepu, jeżeli ewentualnie powstałe po stronie Kupujących szkody nie powstaną z wyłącznej winy Waneko;

 2. za powstałe ewentualnie szkody, jeżeli ich powstanie jest wynikiem działań Kupującego i/lub osób trzecich, za które Waneko nie ponosi odpowiedzialności;

 3. za nieprawidłowości i/lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu powstałych wskutek wadliwego funkcjonowania urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Kupujący i/lub wynikające z niespełnienia przez Kupującego warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie;

 4. za zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie Kupujących do Sklepu i w konsekwencji niemożność złożenia w Sklepie zamówień na Towary powstałe w wyniku działania siły wyższej czy też awarii urządzenia elektronicznego, z którego korzysta Kupujący;

 5. za czasowe zakłócenia i/lub utrudnienia oraz przerwy w dostępie do Sklepu i w konsekwencji niemożność złożenia w Sklepie zamówień na Towary spowodowane dokonywaniem przez Waneko modernizacji i/lub ulepszeń Sklepu;

 6. za treści zamieszczane w Sklepie przez Kupujących i/lub osoby trzecie, ze które Waneko nie ponosi odpowiedzialności;

 7. za treści zamieszczane na stronach internetowych w ramach innych domen, których Waneko nie jest właścicielem, a do których linki umieszczone zostały w Sklepie.


§ 4

Prawa i obowiązki Kupujących oraz Sprzedawcy

 1. Waneko zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w nieprzerwanym działaniu Sklepu.

 2. Waneko ma prawo do prowadzenia prac modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych Sklepu oraz dokonywania zmian/ulepszeń/uzupełnień/aktualizacji/i inne ofert Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.

 3. Waneko nie ma obowiązku informowania Kupujących o planowanych pracach modernizacyjnych i/lub konserwacyjnych, i/lub innych skutkujących czasową niemożnością korzystania ze Sklepu i/lub czasowymi utrudnieniami w jego korzystaniu.

 4. Kupujący korzystając ze Sklepu zobowiązuje się do:

 1. nieumieszczania w Sklepie treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

 2. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz pozostałych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej https://sklepwaneko.pl a odnoszących się do usług świadczonych przez Waneko;

 3. nieposługiwania się podczas korzystania ze Sklepu żadnymi wirusami, botami, robakami bądź innymi kodami komputerowymi, plikami i/lub programami, które mogłyby w całości i/lub w części uniemożliwić i/lub utrudnić dostęp do Sklepu;

 4. powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Kupujących, w szczególności polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i/lub rozpowszechnianiu informacji o innych Kupujących bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy opisane powyżej czynności byłyby zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu i/lub innych regulaminów umieszczonych na stronie internetowej https://sklepwaneko.pl a odnoszących się do usług świadczonych przez Waneko za pośrednictwem Sklepu.

§ 5

Składanie i przyjmowanie zamówień

 1. Kupujący chcący dokonać zakupu Towaru w Sklepie, niezależnie od wymagań opisanych w § 2 Regulaminu, zobowiązany jest do założenia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest pod adresem strony internetowej: https://sklepwaneko.pl/logowanie

 2. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Konta Użytkownika.   

 3. W celu skutecznego złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika, Kupujący obowiązany jest do prawidłowego wypełnienia „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem www.sklepwaneko.pl/. Za prawdziwość danych podanych podczas wypełniania „formularza zamówienia”, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący, zaś odpowiedzialność Sprzedawcy jest w tym zakresie wyłączona.

 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Wysłane przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Kupującego. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Brak takiego potwierdzenia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego przez Kupującego zamówienia. Wszelkie wątpliwości dotyczące przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji lub procesu jego realizacji powinny być wyjaśniane poprzez kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienie@sklepwaneko.pl lub formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, pod adresem https://sklepwaneko.pl/kontakt

 6. Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 (siedmiu) dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia, w przypadku braku możliwości przyjęcia tego zamówienia z winy Kupującego (np. ze względu na podanie błędnych danych teleadresowych Kupującego) i/lub w sytuacji niemożności przyjęcia zamówienia wskutek działań lub zaniechań osób trzecich, za których działania lub zaniechania Waneko nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Niezależnie od § 5 pkt. 6 Regulaminu, zamówienie zostanie anulowane również w przypadku braku płatności za zamówiony Towar w terminie, o którym mowa w § 8 pkt. 4 Regulaminu.

 8. W przypadku złożenia zamówienia na Towar czasowo niedostępny, Kupujący zostanie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, poinformowany o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Kupującego adres e-mail. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu dokonanej przez Kupującego płatności w ten sam sposób, w jaki została dokonana płatność za zamówiony Towar, chyba że Kupujący wskaże inny sposób.

§ 6

Dostawa i odbiór Towaru

 1. Towar zostanie przygotowany do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania płatności za zamówienie lub w przypadku płatności za pobraniem od daty otrzymania zamówienia (realizacja zamówienia).

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż termin, o którym mowa w § 6 pkt. 1 Regulaminu, w sytuacji, w której ilość zamówień będzie większa niż normalnie.

 3. Niezależnie od sytuacji opisanej w § 6 pkt. 2 Regulaminu, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn opisanych w niniejszym Regulaminie.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Kupującego o każdej zmianie terminu realizacji zamówienia, w tym o przyczynach wydłużenia tego terminu oraz zobowiązany jest do wskazania Kupującemu nowego terminu realizacji złożonego zamówienia. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym każdorazowo przekazywana będzie Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 5. Kupujący składając zamówienie zobowiązany jest jednocześnie dokonać wyboru sposobu dostawy Towaru, spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę (tj. za pośrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost, Orlen Paczki lub kuriera).

 6. Sprzedawca przekazuje przesyłkę firmie za pośrednictwem której realizowana będzie wysyłka w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych, licząc od:

 1. dnia przyjęcia zamówienia do realizacji – w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze Towaru,

 2. dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku dokonania płatności przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. dnia otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i/lub za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

 1. Sprzedawca poinformuje Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kupującego, o przekazaniu go do wysyłki za pośrednictwem wskazanego przez Kupującego dostawcy.

 2. Koszt dostawy Towaru zależy od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego, wagi Towaru i sposobu zapłaty ceny za Towar. Koszt dostawy Towaru każdorazowo podawany jest Kupującemu przy składaniu przez niego zamówienia na etapie wyboru sposobu wysyłki.

 3. Dostawa Towaru następuje w terminie określonym w regulaminie wewnętrznym podmiotu, za pośrednictwem którego, na podstawie wyboru Kupującego, następuje dostawa zamówionego Towaru.

 4. Wraz z Towarem Kupujący otrzyma od Sprzedawcy dokument sprzedaży, to jest paragon fiskalny lub fakturę VAT, jeżeli Kupujący zażądał jej wystawienia przy składaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury VAT, stanowiący potwierdzenie dla Kupującego zawarcia umowy.

 5. Pre-ordery (prenumeraty i przedpłaty) wysyłane są w dniu premiery Towaru objętego prenumeratą lub przedpłatą, z tym zastrzeżeniem, że wybrany przez Kupującego wariant może wpływać na termin realizacji pozostałych pozycji złożonego przez niego zamówienia oraz może mieć wpływ na koszty wysyłki zamówienia. Warianty, które może wybrać Kupujący są następujące:

 1. Wariant „Wyślij oddzielnie w dniu premiery”

  • Kupujący mający wykupioną prenumeratę lub przedpłatę obsługiwani są w pierwszej kolejności i zamówienie jest do nich wysyłane w dniu premiery danego tytułu Towaru, na które złożono zamówienie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym ekonomicznym);

  • do cena pojedynczego egzemplarza Towaru w prenumeracie lub przedpłacie jest wliczona także wysyłka listem priorytetowym ekonomicznym; darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest wliczana do darmowej przesyłki;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki. 

 2. Wariant „Wstrzymaj wysyłkę zamówienia”

  • całe zamówienie czeka na premierę ostatniego towaru w prenumeracie lub przedpłacie oznaczonego wariantem "Wstrzymaj wysyłkę zamówienia" i jest ono realizowane za pośrednictwem wybranej przez Kupującego formy wysyłki zamówienia;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie wliczana jest do darmowej przesyłki;

  • pre-ordery nieoznaczone wariantem "Wstrzymaj wysyłkę zamówienia" wysłane będą oddzielnie, w dniu ich premiery;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie uwzględniana jest przy obliczaniu kosztów wysyłki.

 3. Wariant „Wysyłka priorytetowa”

  • Kupujący mający wykupioną prenumeratę lub przedpłatę obsługiwani są w pierwszej kolejności i Towar jest do nich wysyłany w dniu premiery danego tytułu Towaru, na które złożono zamówienie, za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem zwykłym priorytetowym);

  • do cena pojedynczego egzemplarza Towaru w prenumeracie lub przedpłacie jest wliczona także wysyłka listem priorytetowym ekonomicznym; darmowa wysyłka dotyczy wyłącznie wysyłki na terenie Polski;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie mangi nie jest wliczana do darmowej przesyłki;

  • waga towaru w prenumeracie lub przedpłacie nie jest uwzględniana przy obliczaniu kosztów wysyłki;

  • Cena towaru w prenumeracie lub przedpłacie przy wysyłce priorytetowej jest wyższa o 1 zł (doliczone do każdego egzemplarza zamówionego w prenumeracie/przedpłacie), w stosunku do ceny za koszty wysyłki ekonomicznej.

§ 7

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

  1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również Towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej. Jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika nie stosuje się pkt. 3 do 5.

  2. Do Umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień Umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

  3. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

  4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

  5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.

  6. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 1. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub

 2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

  2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

  3. Domniemania określone w pkt. 7 i 8 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

  1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową.

  2. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

  3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

  4. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

  5. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt. 11 - 12;

 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z pkt 13;

 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z Umową;

 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt. 11 - 13;

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z Umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z Umową. Jeżeli Umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową.

  2. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.

  3. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w art. 43o ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o prawach konsumenta.

  4. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

  5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z Umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

  6. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi Ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu Ceny.

  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8

Płatności

 1. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena zamówionych Towarów powiększona o opłatę należną za usługę dostawy Towaru. Koszty z tytułu zakupu Towaru zostaną wyszczególnione w formularzu zamówienia. Opłatę za usługę dostawy zamówionych Towarów ponosi Kupujący, zgodnie z wybraną przez Kupującego opcją dostawy zamówionych Towarów.

 2. Kupujący zostanie każdorazowo poinformowany o konieczności poniesienia innych, niewymienionych w Regulaminie kosztów. Informacja zostanie przekazana Kupującemu niezwłocznie, nie później, niż 3 dni robocze od zaakceptowania zamówienia, Wysyłka Towaru wymaga akceptacji Kupującego konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Kupujący akceptacji będzie mógł dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zamowienie@sklepwaneko.pl

 3. Kupujący, przed odbiorem przesyłki na terytorium kraju innego niż terytorium Polski, może być zobowiązany do zapłaty cła lub podatku ustalonego przez przepisy prawa kraju Kupującego. Koszty te pokrywa Kupujący, po uprzednim dokonaniu płatności za Towar, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 4. Kupujący, uiszczający należności za Towar sposobem wskazanym w pkt. 5 b-d niniejszego paragrafu, zobowiązany jest uiścić należność za zamówiony Towar w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia złożonego przez siebie zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy lub dzień otrzymania potwierdzenia zapłaty przy płatnościach kartą płatniczą i/lub za pomocą szybkiego przelewu (DotPay). 

 5. Cena za Towar oraz koszty jego dostawy mogą być uiszczane wyłącznie według poniższych możliwości:

 1. gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez jednego z dostawców, za pośrednictwem których Waneko dostarcza zamówiony Towar;

 2. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. kartą płatniczą – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Kupującego karta daje mu taką możliwość;

 4. szybkim przelewem za pośrednictwem DotPay.

 1. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić następujące dane:

 1. imię i nazwisko albo nazwę Kupującego,

 2. numer zamówienia.

 1. Walutą rozliczeniową w Sklepie jest PLN. Płatności przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy należy dokonać na:

Waneko sp. z o.o.

Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa

Rachunek bankowy w Santander odział w Warszawie.

74 1090 1014 0000 0001 0408 7943

 1. W przypadku dokonywania zakupu Towaru przez Kupującego, będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i wysyłania tego Towaru na terytorium państwa członkowskiego UE Kupującego inne niż terytorium Polski, Sprzedawca po zweryfikowaniu poprawności danych podatnika może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenie odbioru zakupionego Towaru w jeden z następujących sposobów:

 1. wypełniając formularz i wysyłając na adres e-mailowy zamowienie@sklepwaneko.pl,

 2. dodając odpowiedni komentarz do zamówienia.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przepisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do Klienta posiadającego Status Konsumenta w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawcy wskutek złożonego zamówienia na Towary będące w ofercie Sprzedawcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia odebrania Towaru. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się tutaj.

 3. Konsument chcąc skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy, może:

 1. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając je na adres email: zamowienie@sklepwaneko.pl: Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz przekazuje informacje co do sposobu zwrotu Towaru;

 2. dokonać zwrotu Towaru nienoszącego żadnych śladów użycia wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2 powyżej na adres siedziby Waneko; zwracający Towar Konsument zobowiązany jest do dołączenia paragonu fiskalnego, kserokopii faktury VAT lub innego dowodu zakupu Towaru w Sklepie.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.

 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny. Jeżeli Cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, o których mowa w art. 38 Ustawy, a w szczególności od Umowy:

 1. o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o Prenumeratę;

 5. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy.

§ 10

Reklamacje i brak zgodności towaru z umową

 1. Waneko ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia.

 1. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać informacje oraz okoliczności dotyczące reklamowanego Towaru oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru. Reklamacja może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  zamowienie@sklepwaneko.pl Konsument może też skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem:
  http://sklepwaneko.pl/reklamacje.doc.

 2. Waneko jest obowiązane udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 3. Jeżeli Waneko nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

 4. Waneko może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Waneko może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Waneko. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Waneko, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Waneko uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

 6. Waneko dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Waneko został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Waneko.

 7. Konsument udostępnia Waneko Towar podlegający naprawie lub wymianie. Waneko odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

 8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Waneko odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;

 1. Waneko nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;

 1. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Waneko próbował

doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

 1. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych wyżej;

 2. z oświadczenia Waneko lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

 2. Waneko zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.

 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

 5. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Waneko na jego koszt. Waneko zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 6. Waneko dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez

 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do powyższego trybu rozstrzygania sporów, są dostępne pod adresem: www.uokik.gov.pl  w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl .

 1. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały

 2. zwrócenie się do powiatowego rzecznika konsumentów, działającego przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta, których zadaniem jest udzielanie wsparcia, w tym bezpłatnej pomocy prawnej konsumentom;

 3. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

W związku z powyższym udostępniamy łącze elektroniczne do Platformy ODR: ec.europa.eu/odr, gdzie będzie można znaleźć informacje na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności zaś Konsument będzie mógł złożyć za jej pośrednictwem skargę w przypadku woli skorzystania z tych form. Metoda ta jest jednakże dobrowolna, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez Konsumenta skargi za pośrednictwem Platformy ODR, Sklep nie ma obowiązku korzystać z alternatywnych metod jej rozwiązywania. Możliwa jest więc odmowa Sklepu pomimo wystosowania skargi przez Konsumenta o rozwiązanie sprawy w ww. sposób. Niezależnie od powyższego informujemy, iż nie wyrażamy zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Waneko jest do dyspozycji Kupujących będących Konsumentami i chętnie odpowie na wszystkie pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem;  zamowienie@sklepwaneko.pl i/lub korespondencyjnie na adres: Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ((02-446), przy ul. Trzcinowej 27.

§ 11

Reklamacja dotycząca

Kupującego niebędącego Konsumentem

 1. W przypadku stwierdzenia wady Towaru (rękojmia), Kupujący niebędący Konsumentem zawiadamia o tym Sprzedawcę.

 2. W przypadku Kupującego będącego osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierającą umowę ze Sprzedawcą w celu związanym z tą działalnością gospodarczą (Przedsiębiorca), Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie po odbiorze Towaru i nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie o stwierdzonej wadzie Towaru, a w przypadku gdy wada Towaru wyszła na jaw dopiero później, jeżeli Kupujący nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 3. Kupujący niebędący Konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi opisuje na czym polega niezgodność Towaru z umową i przedstawia swoje żądania w stosunku do Sprzedawcy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://sklepwaneko.pl/reklamacje.doc

 4. Kupujący niebędący Konsumentem wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy. Kupujący może również dostarczyć Towar osobiście w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego w siedzibie Sprzedawcy. Aktualne godziny otwarcia sklepu stacjonarnego Waneko znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://sklepwaneko.pl Wraz ze zwracanym Towarem Kupujący zobowiązany jest również dostarczyć paragon fiskalny, kserokopię faktury VAT lub inny dowód zakupu Towaru w Sklepie.

  1. Sprzedawca rozpatruje reklamację Kupującego niebędącego Konsumentem w terminie 30 dni roboczych i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Kupującego przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego.

  2. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca pokrywa poniesione przez Kupującego niebędącego Konsumentem w związku z reklamacją opłaty za przesyłkę Towaru w pełnej wysokości, a także koszty wymiany lub naprawy Towaru.

  3. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Kupujący niebędący Konsumentem zobowiązany jest do odbioru Towaru. W przypadku gdy Kupujący nie może odebrać Towaru osobiście, Sprzedawca odeśle Towar pod wskazany w formularzu reklamacyjnym adres za pomocą Poczty Polskiej (Najtańszy Zwykły Sposób Dostawy Towaru). 

  4. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego niebędącego Konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę Umowy zawartej z tym Kupującym ograniczona jest do sumy zapłaconej przez Kupującego kwoty Ceny oraz zapłaconych przez Kupującego kosztów za dostarczenie Towaru lub Usługi. Powyższe ograniczenie dotyczy szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.

 

§ 12

Dane osobowe

 1. Kupujący ma prawo do anonimowego korzystania ze Sklepu. Zastrzega się jednak, że w momencie, gdy Kupujący zamierza zakupić Towar będący w ofercie Sklepu Sprzedawcy, Kupujący staje się zobowiązany do podania danych osobowych, niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Towar i/lub Towary. Oznacza to, że podanie przez Kupującego danych osobowych w postaci: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email o ile jest dobrowolne, to jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, w tym wysłania zamówionego Towaru. Niepodanie koniecznych danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i jej wykonanie. Kupujący jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. Waneko oświadcza, że w momencie, gdy Kupujący przestaje być anonimowy, jego dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności z przepisami ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1], dalej: „RODO”.

 2. Administratorem danych osobowych Kupujących podanych w związku z korzystaniem ze Sklepu, to jest: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adres, adres IP, data urodzenia jest spółka pod firmą Waneko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-446), przy ul. Trzcinowej 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 195560, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 521-30-16-370 i REGON: 014975877, VAT UE: PL5213016370 (dalej: „Administrator”). Podstawą przetwarzania danych Kupującego jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą”). Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupujących w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).

 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia oraz postępowania reklamacyjnego i dochodzenia roszczeń związanych z zamówieniem Towaru, nie dłuższy niż wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące przedawnienia roszczeń i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności i cookies, której treść znajduje się pod adresem https://sklepwaneko.pl/11polityka-prywatnosci

 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT, prowadzenia sprawozdawczości finansowej Sprzedawcy oraz na potrzeby ewentualnego postępowania reklamacyjnego, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny cel przetwarzania jego danych osobowych.

 5. Dane osobowe Kupującego, chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz email mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom, za pośrednictwem których Sprzedawca realizuje zamówienie, w szczególności dostawę Towaru. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą zostać również przekazywane podmiotom, przy pomocy których Sprzedawca umożliwia Kupującym dokonanie płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych, na co Kupujący się godzi wybierając opcję zapłaty on-line za zamówiony Towar.

 6. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość żądania od Administratora:

 1. dostępu do danych osobowych dotyczących Kupującego;

 2. sprostowania danych osobowych dotyczących Kupującego;

 3. usunięcia danych osobowych dotyczących Kupującego;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

a ponadto Kupujący ma prawo:

 1. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;

 2. przenosić dane osobowe;

 3. do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych Kupującego na podstawie przesłanki zgody;

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

 5. Żądania i/lub skorzystanie z praw, o których mowa w § 7 pkt. 6 lit. a – g Regulaminu możliwe jest poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy zamowienie@sklepwaneko.pl Sprzedawca niezwłocznie wyśle do Kupującego potwierdzenie otrzymania przesłanej przez niego wiadomości dotyczącej jego danych osobowych.

  1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023.

 2. Waneko ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Waneko z ważnych przyczyn, w szczególności dotyczących zagadnień technicznych, zmian przepisów prawa lub zmian dotyczących zasad sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług.

 4. Waneko zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Sklepu www.sklepwaneko.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów posiadających Konta o zmianie Regulaminu wysyłając Klientom informację na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub przez umieszczenie informacji o tym bezpośrednio na Koncie Klienta.

 5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, poddane zostanie właściwym sądom powszechnym. Strony mogą poddać spór również pod wybrany Stały Polubowny Sąd Konsumencki.

 

Wzory formularzy:

 • formularz odstąpienia od umowy: link

 • formularz reklamacji: link

 • potwierdzenie otrzymania towaru - WDT: link