Złote karty na 25-lecie Waneko

Nowe produkty

Information

Złote karty na 25-lecie Waneko

1. Jedno zamówienie (złożone i opłacone w danym miesiącu) za min. 50 zł (bez kosztu wysyłki) to jedna karta

2. W skład zamówienia musi wchodzić przynajmniej jeden produkt, który miał już swoją premierę

3. Należy zebrać obie karty z każdego miesiąca (zabawę zaczynamy w marcu, więc razem będzie to 20 kart)

4. Po zakończeniu zbierania należy wys...

1. Jedno zamówienie (złożone i opłacone w danym miesiącu) za min. 50 zł (bez kosztu wysyłki) to jedna karta

2. W skład zamówienia musi wchodzić przynajmniej jeden produkt, który miał już swoją premierę

3. Należy zebrać obie karty z każdego miesiąca (zabawę zaczynamy w marcu, więc razem będzie to 20 kart)

4. Po zakończeniu zbierania należy wysłać karty na adres:

Waneko Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 51
05-816 Opacz-Kolonia

Wraz z formularzem, który udostępnimy Wam w grudniu 2024

Uwaga! Prosimy o nadanie paczki przesyłką rejestrowaną!

5. Wysłane do nas karty odeślemy nagrodzonym osobom wraz z nagrodą niespodzianką (szczegóły w regulaminie)

6. Osoby, które uzbierają 20 kart z 10 miesięcy otrzymają od nas jednorazowy rabat 5% od łącznej kwoty wszystkich zamówień złożonych i opłaconych w roku 2024 oraz prezent niespodziankę :)

7. Zgłoszenia będą weryfikowane z historią zamówień

8. W razie wątpliwości, mamy prawo odrzucić zgłoszenie

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Z okazji dwudziestopięciolecia działalności wydawnictwa Waneko”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest spółka prowadzona pod firmą „Waneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Opacz-Kolonia (05-816) przy ul. Szyszkowa 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000195560, REGON: 014975877, NIP: 5213016370, o kapitale zakładowym: 25.000,00 zł.
 2. Miejscem Akcji Promocyjnej jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: www.sklepwaneko.pl.
 3. Akcja Promocyjna prowadzona będzie od 5 marca 2024 do 31 grudnia 2024 lub do wyczerpania zapasów.
  1. Przedmiotem Akcji Promocyjnej „z okazji dwudziestopięciolecia działalności wydawnictwa Waneko” jest zbieranie złotych kart przy zakupie produktów powyżej 50,00 zł bez kosztów przesyłki. Przy zebraniu 20 kart tj. dwóch kart w miesiącu. Osoba biorąca udział w promocji otrzyma 5% jednorazowej zniżki od łącznej kwoty wszystkich zamówień złożonych i opłaconych w roku 2024 oraz prezent niespodziankę.

  1. Po zebraniu 20 kart z 10 miesięcy (z każdego miesiąca dwa wzory) uczestnik promocji odsyła na adres spółki Waneko w terminie do 31 stycznia 2025, karty wraz z formularzem, który zostanie udostępniony przez organizatora promocji w grudniu 2024 roku, celem otrzymania nagrody niespodzianki oraz rabatu. Karty zostaną odesłane wraz z nagrodą niespodzianką do 28 lutego 2025.

 1.  

§ 2. Zasady Akcji PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być konsument, który w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej odwiedzi stronę internetową Sklepu www.sklepwaneko.pl i dokona w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu dowolnych Produktów, za kwotę nie mniejszą niż 50 zł brutto bez kosztów wysyłki.

 1. Po skutecznym zamówieniu/zakupie Produktów, zgodnie z pkt 1 powyżej, Uczestnik otrzyma kartę po wybraniu takiej opcji, do wysyłki zamówienia produktów zakupionych z oferty Organizatora w sklepie www.sklepwaneko.pl.

 1. Zamówienia na Produkty można składać w Waneko Sp. z o.o. wyłącznie na stronie Sklepu www.sklepwaneko.pl zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Zamówione Produkty będą dostarczone do Uczestnika na adres dostawy wskazany przez niego w zamówieniu.

 1. Podczas jednego zamówienia Produktów w Sklepie www.sklepwaneko.pl. Uczestnik może otrzymać kartę tylko jeden raz za dane zamówienie. Każde następne zamówienie Produktów musi nastąpić za kwotę minimum 50 zł brutto bez kosztów wysyłki, żeby Uczestnik mógł otrzymać kartę.

 1. Niniejsza Akcja Promocyjna łączy się rabatami/promocjami udzielanymi w ramach programów promocyjnych/lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora.

§ 3 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej należy kierować w okresie od 5 marca 2025 r. do 31 stycznia 2025 r. na adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia. Za termin wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Organizatorowi drogą e-mailową.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Akcji Promocyjnej Uczestnika, który narusza zasady Regulaminu.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w akcji promocyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, albowiem dokonanie zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi złożenie przez Uczestnika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

 4. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz

  2. prawo do ograniczenia przetwarzania a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i

  3. prawo skargi do organu nadzorczego.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować niemożnością wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

 2. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom zajmującym się wsparciem prowadzenia działalności Waneko np. świadczącym usługi informatyczne.

 3. Jednocześnie informujemy, że dane będą przetwarzane przez okres wykonania zawartej umowy, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

 4. W zakresie realizacji swoich uprawnień proszę kontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail: zamowienie@sklepwaneko.pl

 1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestniczących w Akcji Promocyjnej Uczestników są określone wyłącznie w Regulaminie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w czasie obowiązywania Promocji z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Klientów przed dokonaniem zmiany będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.sklepwaneko.pl.

 1. Regulamin dostępny jest na www.sklepwaneko.pl.

 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminu.

 

Więcej

Złote karty na 25-lecie Waneko Ilość produktów w tej kategorii: 1 .

Showing 1 - 1 of 1 item
 • Podgląd
  0,00 zł

  1. Jedno zamówienie (złożone i opłacone w danym miesiącu) za min. 50 zł (bez kosztu wysyłki) to jedna karta2. W skład zamówienia musi wchodzić przynajmniej jeden produkt, który miał już swoją premierę3. Należy zebrać obie karty z każdego miesiąca (zabawę zaczynamy w marcu, więc razem będzie to 20 kart)4. Po zakończeniu zbierania należy wysłać karty na...

  0,00 zł
Showing 1 - 1 of 1 item